top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

FORBRUKERKJØP

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Ved å bruke nettsiden og/eller legge inn en bestilling, godtar du å følge bestemmelsene som er angitt i vilkårene. Forviss deg om at du har lest og forstått vilkårene før du legger inn bestillingen. Det at produkter eller tjenester tilbys på nettsiden på et bestemt tidspunkt, er ingen garanti for at alle produkter eller tjenester alltid er tilgjengelige. Vi forbeholder oss retten til når som helst å slutte å selge et produkt og tar forbehold om at produkter ikke er tilgjengelige til enhver tid. Moss Kurbadstue forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene etter behov uten forhåndsgitt varsel. Versjonen av vilkårene som gjelder for din bestilling, er versjonen som er tilgjengelig på nettsiden på bestillingstidspunktet.

HVEM VI ER

Selger er Moss Kurbadstue AS, Verket Småbåthavn, 1534 Moss. Registrert adresse: Vestre Kanalgate 18, 1516 Moss. post@mosskurbadstue.no tlf.: 45765043, org.nr.: 927437503, og betegnes i vilkårene som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i vilkårene som kjøper/kunde.

 

AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt ved bestilling og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen på hjemmesiden eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Bruk av badstue og bading skjer på eget ansvar. Som kunde har

man selv ansvaret for sikkerheten om bord, og i vannet. Det er en stige på bryggen og brannslukkingsapparat i badstuebygget.

 

PRISER

Ved bestilling via nettsiden gjelder prisene som er angitt ved bestillingstidspunktet. Dette gjelder gjennom hele kjøpsprosessen. Det tilkommer ingen avgifter eller tilleggskostnader. Ved åpenbar feil prissetting grunnet teknisk eller menneskelig feil, forbeholder Moss Kurbadstue seg retten til å annullere en ordre og tilbakebetale kunden.

 

BETALING

Moss Kurbadstue krever betaling for varen fra det tidspunkt oppholdet bookes. Det forhåndsbetales med Stripe. Moss Kurbadstue har ikke tilgang til kortinformasjonen. Kontanter aksepteres ikke.

 

PRICE PLAN - BETALT MEDLEMSKAP

Det er ingen bindingstid på våre betalte medlemskap, men de løper i 12 måneder. Du må fortsatt booke badstueseanser på forhånd slik at vi kan legge til rette for at badstuopplevelsen blir så god som mulig for deg. Medlemskapet er personlig og kan kun benyttes av betalende medlem. Vi forbeholder oss retten til å kansellere medlemskapet dersom det misbrukes.

 

ANGRERETT

Moss Kurbadstue tar ikke imot avbestillinger, men vil være behjelpelige med å endre reservasjonen. Endring av reservasjonen må skje senest 24 timer før besøket finner sted. Ta kontakt med oss på post@ mosskurbadstue.no eller på telefon 45765043. Ny dato for besøket må være innenfor rammen av 90 dager frem i tid. Angreretten for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester, som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 19.

 

FORSINKELSER OG MANGLENDE LEVERING

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent, og dette ikke skyldes kjøperen, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen, retten til erstatning er betinget av at kjøper lider et økonomisk tap som følge av selgers forsinkede levering. Retten til erstatning gjelder imidlertid ikke dersom forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgers kontroll, som med rimelighet ikke kunne vært unngått.

TVISTER

Hvis kunden er misfornøyd med en tjeneste skal klagen rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet. Forbrukerrådet er tilgjengelig på www.forbrukerradet.no, eller på tlf.: 23400500.

 

PERSONOPPLYSNINGER

Moss Kurbadstue står ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som kunden oppgir. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne oppfylle sine plikter overfor kunden. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

KLAUSULERS GYLDIGHET

Hvis en eller flere bestemmelser i denne avtalen er ugyldige eller dømmes til å være virkningsløse av en domstol eller tilsynsmyndighet, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende avtalebestemmelsene.

bottom of page